Bulletin
信息发布
当前位置:首页 > 信息发布 > 使馆活动
协会活动 使馆活动 政经要闻

关于变更使馆网站域名的通知

发布时间:2022-04-20 21:35:00

自2022年4月26日起,中华人民共和国驻沙特阿拉伯王国大使馆网站域名将变更为http://sa.china-embassy.gov.cn。


欢迎广大“沙粉”使用新域名访问我馆网站,期待您的持续关注和点赞。


                         中国驻沙特大使馆

                    2022年4月20日

热门推荐